תוכנית עסקית

התוכנית העסקית מאפשרת לך להציג את הייתכנות והכדאיות העסקית לאחרים וכך, לרתום אותם להשקיע בעסק שלך.

מטרת התכנית הפיננסית היא לשמש כלי לבקרה ולמעקב אחרי פעילות העסק והישגיו. יתרה מזאת, היא בודקת את רמת ההשקעות הנדרשות ואת יכולת ההחזר. התוכנית הפיננסית כוללת ארבע תחזיות:

תוכנית ההשקעה - בחלק זה נבדוק מהי ההשקעה הכספית הנדרשת עד לפתיחת העסק ונוסיף לכך כמה חודשי "הרצה" להם אנו צריכים להכין רזרבה כלכלית, כדי לא להסתמך על הכנסות בחודשי הפעילות הראשונים, שאולי לא יהיו מספקים.

 תחזית  דו"ח רווח והפסד – בדו"ח זה אנו מבצעים הערכה של רמת ההכנסות החודשית הממוצעת של העסק, וכמו כן מעריכים את ההוצאות החודשיות לפי סיווג של הוצאות משתנות והוצאות קבועות.

 נקודת האיזון החודשית – היא רמת ההכנסות אשר בה מכסה העסק את הוצאותיו השוטפות, וחישובי היוון שונים להחזר ההשקעה.

 תחזית תזרים מזומנים– התזרים משקף את מצב הקופה או החשבון בבנק. הוא מהווה בחינה מחדש של רשימת הוצאות והכנסות חודשיות שערכנו בדו"ח רווח והפסד הצפוי באור יותר מציאותי ומגלם גם גורמים תקופתיים כמו עונתיות, מקדם הרצה, תשלומי והחזרי מע"מ, תנאי תשלום של לקוחות וספקים וכו'. הודות לתחזית זו נוכל להבדיל בין חודשים "קשים" ו"נוחים" מבחינת תזרימים ולתכנן את צעדינו בתבונה.

לבדיקת זכאות לקבלת הלוואה חינם וללא התחייבות - 1700-700-379